Samen Besparen

Projectleider

Onderzoekslijn

Participatie

Samen Besparen

Status project: Lopend


In Samen Besparen staat het bestrijden van armoede, het betrekken van mensen met een lage Sociaal Economische Status bij de energietransitie en het verduurzamen van een woonwijk centraal. Door aan te sluiten bij de behoeften en wensen van de bewoners en het nauw samenwerken met sociale partners, wordt getracht de woonwijk zowel duurzamer als leefbaarder te maken.

Uit een pilot met een bestaande en doorgaans succesvolle actie, is gebleken dat veel bewoners niet voldoende mogelijkheden hebben om actief met energiebesparing aan de slag te gaan. Ze hebben schulden en andersoortige problemen die ertoe leiden dat energiebesparing niet een hoge prioriteit heeft. Wel is gebleken dat bewoners welwillend staan ten opzichte van duurzaamheid en energiebesparing.

Er zijn semi-gestructureerde interviews afgenomen om de uitgangspositie (energiegebruik en energiebewustzijn) en wensen van de bewoners beter in kaart te brengen. Op basis hiervan is een traject gestart waarin aangesloten wordt bij initiatieven van bewoners (bijvoorbeeld het organiseren van een buurtfeest) en energiecoaches die speciaal voor deze doelgroep opgeleid worden, samen met sociale partners de bewoners helpen om energie te besparen. Hiernaast is gestart met het uitvoeren van een sociale netwerkanalyse en een belangenanalyse omdat is gebleken dat de bewoners met vele instanties te maken hebben. Op basis hiervan zal getracht worden om in samenwerking met de gemeente Assen en de provincie Drenthe een plan van aanpak op te stellen middels keten- en procesregie om de wijk te verduurzamen en sociaal-economisch te versterken.

Vraagstelling

Hoe kan een probleemwijk i.s.m. alle instanties waarmee bewoners contact hebben, verduurzaamd worden?

Subvragen

 1. Hoe kan energie armoede bestreden worden?
 2. Hoe kunnen we mensen met een lage sociaal economische status laten participeren in de energietransitie?
 3. Hoe komen we tot een integrale wijkgerichte aanpak, waarin aandacht is voor alle problemen die in de wijk spelen?

Gehanteerde methoden

 1. Campagne Speur de Energieslurper
 2. Het ontwikkelen en evalueren van een korte opleiding voor energiecoaches voor een “zwaar belaste doelgroep”
 3. Sociale netwerkanalyse (ondersteunende partijen)
 4. Belangenanalyses (alle betrokkenen)
 5. Interviews
 6. Vragenlijsten (bv. effectmetingen)
 7. Proces- en ketenregie

Valorisatie

 1. Opleiding Energiecoach voor mensen met een verminderde belastbaarheid (bv. door sociale, psychische en / of economische problemen).
 2. Integrale wijkaanpak om een ‘probleemwijk’ te verduurzamen met oog voor kansen om de sociaal-economische positie van bewoners te versterken.

Medewerkers:


Partners:


        

Heeft u een vraag over dit project? Neem contact met ons op!

        

Relevante projecten:

Speur de Energieslurper
10.000 Duurzame Huishoudens
Assign a menu in the Left Menu options.

© Copyright 2019 Lectoraat Communication, Behaviour and The Sustainable Society. All rights reserved.
Privacyverklaring